Emoce, city :

Člověk nejen poznává okolní svět, ale současně také zaujímá a prožívá svůj vztah k někomu - radost, smutek, zármutek, nadšení, hněv, strach... Základními vlastnostmi jednotlivých citů je vždy libost a nelibost (emoce). Příjemnost a nepříjemnost je velmi relativní.

Dělení citů podle úrovně :

  • nižší - souvisí s uspokojováním biologických potřeb
  • vyšší - jsou podmíněny sociálně

Dělení citů podle průběhu :

  • nálady, afekty a vášně

Nálady - jsou slabé, víceméně trvalé emocionální stavy, které dodávají všem zážitkům určité zabarvení (jsou vyvolávány různými událostmi, které mají pro člověka význam). Kromě toho mají lidé různou trvalou náladu, základní náladu. *Proti negativním náladám je možné a nutné bojovat.

Afekty - jsou silné, bouřlivé probíhající city, poměrně krátkodobé. Může to být vztek,zděšení, nadšení, zoufalství apod. *Afekty neomlouvají naše jednání.

Vášně - jsou silné, pevné a hluboké city, které se zmocňují celého člověka, ovládají jeho myšlení a činnosti. *Vášně mohou člověka ničit (alkohol, karty, hrací automaty...) nebo mu být prospěšné (práce, věda, umění)...

Vyšší city

- dělíme na morální, estetické a intelektuální.
  • Morální city jsou různé formy hodností nebo naopak nepřístupností určitého jednání z hlediska společnosti a společenských pravidel chování. Příklady morálních citů : přátelství, láska k vlasti, pocit odpovědnosti.... Člověk jedná podle svého osobního přesvědčení
  • Estetické city provázejí prožívání něčeho krásného. V nejtypičtější formě vznikají při vnímání uměleckých děl. Kromě toho je jejich zdrojem všechno, co nás obklopuje, pokud to odpovídá požadavkům relativní krásy.
  • Intelektuální city vznikají při odhalování různých záhad, získáváním nových poznatků. Máme radost z vyřešení nějakého problému, pocit uspokojení z dobře vykonané práce.
  • Citové vztahy - příkladem může být láska matky k dítěti nebo obdiv nějakého zpěváka nebo herce. Citové vztahy jsou trvalejší než okamžité citové stavy. Jsou širší - např. matka dítě kárá, chválí, směje se s ním, trpí při jeho bolestech atd. Citové vztahy zaměřené na určité osoby nebo skupiny (rodiče, dětí, partnera, národ, lidstvo). Citové vztahy mají různou hloubku (povrchnější citové vztahy k osobám i věcem) rozdíly v citech jsou vázány i na temperament.

*Všechny psychické vlastnosti se nejen projevují, ale i utvářejí

IQ test

Tento obrázkový IQ test, který se skláda z 30 otázek měří především inteligenci vrozenou a výsledný IQ je jen málo ovlivněn schopnostmi a dovednostmi, které jsme si osvojili výchovou a vzděláním, proto je vhodný nejen pro dospělé, ale i pro děti od 10 let. Spustit test

Psychotest - socialní, emoční

Tento 125 otázkový psychotest se zabývá jak schopnostmi abstraktními a neverbálními, tak schopnostmi verbálními, paměťovými a navíc i schopnostmi sociálními a emoční sebereflexí (tzv. EQ). Z testu se dozvíte pro které druhy činností máte schopnosti a pro které nikoli. Spustit test