Co je to inteligence?

Inteligence, IQ

Albert Einstein - kdo by ho neznal

Inteligence je schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám prostředí, učit se ze zkušeností, správně řešit nové situace, prospívat ve škole i v práci. Neboli: Co jsme schopní zvládnout naší myslí? Jak nám to myslí?
Výše intelektu se měří inteligenčními testy a vyjadřuje se inteligenčním kvocientem známým IQ, který se zpravidla pohybuje mezi 0-130 body. Většina z nás má intelekt průměrný, někde mezi 90 - 110 body IQ. Výše intelektu nás zajímá je-li příliš nízký či příliš vysoký. Obojí způsobuje jisté problémy.


Lidé s vysokým intelektem se častěji mezi ostatními nudí. Znají konec příběhu dříve než se dostane do poloviny, špatně snášejí stereotyp, s druhými si nemají o čem povídat, jejich mysl se cítí ,,nenasycena", protože je nevytížena.

Lidé s nižším intelektem zase ostatním nestíhají. Děsí se změn, protože si s nimi neumějí poradit, jsou pomalí v přemýšlení, rozhodování i práci, hůře se vyjadřují. Vždycky poslední, nejhorší, přestože se snaží a dělají pro to maximum. Neúspěch se s nimi táhne od školy. Z tohoto důvodu mají k jakémukoliv vzdělávání odpor a často končí se základním vzděláním.

Jedna inteligence nebo je jich více?

Inteligence je oblíbené téma vědců a dodnes se o ni přou. Zatímco dříve převládal názor, že inteligence je nedělitelná schopnost, dnes se spíše odborníci přiklánějí k názoru, že inteligenci tvoří více složek. Můžeme se setkat s těmito rozčleněními:

Verbální - slovní, práce se slovy. Vyšší ji většinou mají lidé výřečnější, ti, kterým jdou lépe humanitní obory a ženy.

Neverbální - obrazová, práce s obrazci. Vyšší ji většinou mají ti, kteří jsou úspěšnější v technických a přírodovědných oborech a muži.

Fluidní - vrozená, biologická, je nezávislá na kultuře, oddělená od školních znalostí

Krystalická - závisí na kultuře, ve které žijeme na vzdělání

Snad nejvíce se podařilo rozčlenit inteligenci panu Gardnerovi a to na osm složek, k nimž řadí např.: hudební, pohybovou, matematickou, jazykovou, ...

Emoční inteligence

Člověk s vysokým IQ nemusí být oblíben a to z jednoho prostého důvodu: nemusí umět jednat s lidmi, vycházet s nimi, spolupracovat. Máme z něj dojem uzavřeného vědce, pohybujícího se v jiných sférách. Může totiž mít nízkou emoční inteligenci, na kterou je v dnešní době kladen velký důraz Právě emoční inteligence zahrnuje schopnost porozumět druhým lidem, jednat s nimi, znát a zvládat vlastní emoce. Pro člověka jednajícího s lidmi je emoční inteligence velmi důležitá! Zájemcům o tuto problematiku vřele doporučuji knížku: Davida Golemana s názvem: Emoční inteligence i její další pokračování.

Inteligenční testy

Inteligenci měří inteligenční testy. Existuje mnoho druhů inteligenčních testů: zaměřených na inteligenci jako komplexní schopnost, zaměřených na verbální, neverbální inteligenci i jiné.

Jen tak pro zajímavost uvedu typy otázek a úkolů, se kterými se můžete setkat v případě, že budete absolvovat verbální inteligenční test:

Napište číslo, které by mělo následovat: 1 2 3 4 5 ?

Na které světové straně vychází slunce?

Podtrhněte slovo nehodící se mezi ostatní: zelený - kulatý - modrý - červený - žlutý

Může mít lhář nějakou dobrou vlastnost?

Podtrhněte protiklad - opak slova noc: tmavá - den - odpoledne - hvězda

Vyhodnocování testu probíhá podle norem. Kolik lidí by odpovědělo správně na stejný počet otázek?

Je inteligence vrozená nebo získaná?

S inteligencí je to jako s krásou. Její převážná část je zděděná po rodičích, ale dá se částečně ovlivnit, zejména prostředím, ve kterém dítě vyrůstá. Podnětné rodinné prostředí, kde se rodiče dítěti věnují, způsobuje lehké zvýšení inteligence. Naopak pokud je dítě odkázáno samo na sebe, žije v rodině, která má naprostý nezájem o jeho vzdělávání se, rozvoj, intelekt lehce klesá.

Poruchy intelektu

O poruchách intelektu hovoříme tehdy, když je intelekt výrazně pod běžně se vyskytující normou. Pokud se dítě se sníženým intelektem již narodí hovoříme o mentální retardaci, pokud se intelekt sníží později následkem úrazu či nemoci hovoříme o demenci.

Demencese nejčastěji vyskytuje v době stáří. Lidé jí lidově říkají stařecká skleróza. Existují různé její formy. K nejznámějším patří demence Alzheimerova, Parkinsonova, epileptická. Jsou spojeny s poklesem intelektu a paměťových schopností.

O mentální retardaci hovoříme pokud je intelekt nižší než 70 IQ. V lehkých případech dítě absolvuje zvláštní či základní školu a je schopno vyučit se jednoduchému řemeslu. V těžších případech je zcela odkázáno na pomoc ostatních, nenaučí se číst, psát, počítat ani zvládat jednoduché činnosti nutné pro život.

Objevují se mezi klienty lidé s nižším intelektem?

Ano a poměrně často. Jak je poznáme? Většinou mají základní vzdělání nebo absolvovali dvouletý učební obor. Hovoří málo, jednoduchým jazykem, často přicházejí v doprovodu někoho staršího, většinou rodiče. V jednání jsou pomalejší, rozhodnutí čtou velice dlouho aniž mu rozumějí, což nepřiznají. Rovněž nemusí rozumět tomu, co říkáte, co po nich vlastně chcete. Jejich myšlení či kladené otázky jsou poněkud naivní. Aby se nemuseli ptát či přiznat, že nerozumějí, všechno odkývají, aby měli pokoj. Většinou nejsou schopni absolvovat náročnější rekvalifikační kurz. Vhodné jsou pro ně jednoduché manuální práce. Většinou vynikají ve stereotypních činnostech, které by jiné znudily, mají trpělivost. Potřebují ovšem delší dobu na zaučení se, přijmutí změn. V některých případech je možné přiznat změněnou pracovní schopnost či invalidní důchod.IQ test

Tento obrázkový IQ test, který se skláda z 30 otázek měří především inteligenci vrozenou a výsledný IQ je jen málo ovlivněn schopnostmi a dovednostmi, které jsme si osvojili výchovou a vzděláním, proto je vhodný nejen pro dospělé, ale i pro děti od 10 let. Spustit test

Psychotest - socialní, emoční

Tento 125 otázkový psychotest se zabývá jak schopnostmi abstraktními a neverbálními, tak schopnostmi verbálními, paměťovými a navíc i schopnostmi sociálními a emoční sebereflexí (tzv. EQ). Z testu se dozvíte pro které druhy činností máte schopnosti a pro které nikoli. Spustit test