Příjmací testy na vysoké školy - etnologie

ODBORNÝ TEST K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM – ETNOLOGIE – 2006 A, B1a. Které státy patří k Balkánu? 
Odpověď: Řecko, Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonie, Černá Hora, Bosna a Hecegovina

1b. Které státy leží na březích Černého moře?
Odpověď: Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina, Rusko, Gruzie, Turecko

2a. Vyjmenujte tři největší ostrovy ve Středozemním moři :
Odpověď: Sicílie, Sardinie, Kypr

2b. Vyjmenujte názvy tří moří, která jsou součástí Středozemního moře :
Odpověď: Jaderské, Egejské, Tyrhénské, Jónské, Ligurské

3a. Na území kterých států leží: Sasko, Tyrolsko, Toskánsko?
Odpověď: Sasko - Německo, Tyrolsko - Rakousko, Toskánsko - Itálie

3b. Na území kterých států leží: Bavorsko, Apulie, Katalánsko?
Odpověď: Bavorsko - Německo, Apulie - Itálie, Katalánsko - Španělsko

4a. Jmenujte největší evropské jezero, ve které zemi se nachází?
Odpověď: za jezero lze považovat i Kaspické moře - Rusko, jinak Ladožské jezero - Rusko, Finsko

4b. Jmenujte nejvyšší evropskou horu, ve kterém pohoří se nachází?
Odpověď: Mont Blanc, Alpy

5a. Co je to minorita?
Odpověď: menšinová skupina obyvatel

5b. Co je to majorita?
Odpověď: většinová skupina obyvatel

6a. Kde žijí v Německu zbytky slovanského obyvatelstva a jak se nazývají?
Odpověď: V Sasku a Braniborsku, Lužičtí Srbové

6b. Jak se jmenovalo území, na kterém žijí Rusíni?
Odpověď: Podkarpatská Rus (Zakarpatská Ukrajina)

7a. Kde žijí Laponci?
Odpověď: na severu Skandinávie a na Islandu

7b. Na území kterých států žijí Baskové?
Odpověď: Španělsko, Francie

8a. Které současné evropské národy patří ke skupině Ugrofinů?
Odpověď: Maďaři, Finové, Estonci, Laponci

8b. Které současné národy patří ke skupině západních Slovanů? 
Odpověď: Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové

9a. Které národopisné regiony pokrývají oblast východní Moravy?
Odpověď: Valašsko, Slovácko, luhačovické Zálesí

9b. Které národopisné regiony pokrývají severovýchodní Moravu a východní Slezsko?
Odpověď: Valašsko, Lašsko, Kravařsko, Těšínsko

10a. Co označuje název Horňácko?
Odpověď: národopisný region na jihovýchodní Moravě

10b. Co označuje název Podluží?
Odpověď: národopisný region na jihovýchodní Moravě

11a. Kde se nachází Haná?
Odpověď: na střední Moravě

11b. Kde se nachází Horácko?
Odpověď: Českomoravská vrchovina, západní Morava

12a. Do jakého období spadá počátek zájmu o lidovou kulturu v Evropě?
Odpověď: do konce 18. století a do 19. století

12b. Kdy se uskutečnila Národopisná výstava českoslovanská?
Odpověď: 1895

13a. Jmenujte alespoň dva sběratele lidové písně v Čechách nebo na Moravě.
Odpověď: např. K. J. Erben, Č. Holas, F. Sušil, F. Bartoš

13b. Jmenujte alespoň dva sběratele lidových pohádek v Čechách nebo na Moravě.
Odpověď: např. K. J. Erben, B. Němcová, B. M. Kulda, V. Tille

14a. Co to je „lidová slovesnost“?
Odpověď: souhrn slovesných projevů v ústní lidové tradici (pohádka, pověst, anekdota, vyprávění ze života aj.)

14b. Co to je „lidové divadlo“?
Odpověď: souhrn dramatických projevů v lidové tradici, v nichž se uplatňují divadelní složky (např. maska, kostým, rekvizita, dramatický text), škála forem je široká - od výstupů v obřadech a dětských hrách až po vyspělé hry obchůzkové, loutkové a tzv. sousedské divadlo

15a. Co je to „verbuňk“?
Odpověď: mužský sólový tanec (zejm. v oblasti jižní Moravy)

15b. Co je to „fašank“?
Odpověď: výroční obyčej v době před velikonočním půstem (též masopust)

16a. Vysvětli, co je to „výminek“.
Odpověď: sociální instituce k zabezpečí rodičů hospodáře, též místnost nebo samostatná část domu určená pro původního hospodáře

16b. Co to je „koliba“?
Odpověď: roubená stavba pro pastevce

17a. Z jaké suroviny je zhotoven došek a k čemu se používá?
Odpověď: ze slámy, jako střešní krytina

17b. Z jaké suroviny je zhotoven šindel a k čemu se používá?
Odpověď: ze dřeva, jako střešní krytina

18a. Co to je „černá kuchyně“?
Odpověď: místnost bez přímého odvodu kouře z ohniště do komína

18b. Vysvětli, co je to „svatý kout“.
Odpověď: čestný roh světnice, kde byly vystaveny svaté obrázky, podmalby na skle apod.

19a. Co to je „fěrtoch“?
Odpověď: ženská zástěra nebo nesešitá sukně

19b. Co to je „kordula“?
Odpověď: mužská vesta nebo ženský živůtek

20a. Co je to „habánská fajáns“?
Odpověď: druh keramiky, kterou zhotovovali habáni (novokřtěnci) na jižní Moravě a na jihozápadním Slovensku od 16. do 18. století

20b. Co je to „svatý obrázek“?
Odpověď: drobný tisk s biblickým nebo náboženským výjevem, obrazem Krista, P. Marie nebo svatých, získávaný nebo zakupovaný v kostele nebo na pouti, vkládaný nejčastěji do Bible

21a. Co je předmětem studia antropologie?
Odpověď: člověk ve své biologické i kulturní podstatě

21b. Co je základní metodou sociální a kulturní antropologie?
Odpověď: terénní výzkum

22a. Pro který stát je typický směr kulturní antropologie?
Odpověď: USA

22b. Pro který stát je typický směr sociální antropologie?
Odpověď: Velká Británie

23a. Uveď alespoň jednoho představitele antropologie evolucionistické.
Odpověď: např. E. B. Tylor, L. H. Morgan, J. G. Frazer

23b. Uveď alespoň jednoho představitele antropologie funkcionalistické.
Odpověď: např. B. Malinowski, A.R. Radcliffe-Brown

24a. Vysvětli pojem: kulturní kapitál.
Odpověď: získané předpoklady pro dosažení určitého sociálního statusu ve společnosti

24b. Vysvětli pojem: kulturní relativismus.
Odpověď: koncepce, která se zformovala jako opozice proti evropocentrismu, základním principem je názor, že jednotlivé kultury jsou jedinečné a pochopitelné pouze v kontextu vlastních hodnot a norem

25a. Vysvětli pojem: akulturace
Odpověď: proces sociálních a kulturních změn, které vznikají v důsledku kontaktu různých kultur

25b. Vysvětli pojem: tabu
Odpověď: systém magicko-náboženských zákazů

Psychiatrický test

90ti otázkový psychotest, který slouží ke zjištění duševních odchylek či tendencí k duševním onemocněním. Jako je deprese, paranoidita, hostilita, obsese, atd. je to jeden z běžných testů, který můžete dostat u psychologa nebo psychiatra. Spustit test

Psychotest - socialní, emoční

Tento 125 otázkový psychotest se zabývá jak schopnostmi abstraktními a neverbálními, tak schopnostmi verbálními, paměťovými a navíc i schopnostmi sociálními a emoční sebereflexí (tzv. EQ). Z testu se dozvíte pro které druhy činností máte schopnosti a pro které nikoli. Spustit test