Příjmací testy na vysoké školy - psychologie

OBOROVÝ PŘIJÍMACÍ TEST PSYCHOLOGIE FF MU 2006/2007

Bodování:

Správně označená odpověď bude ohodnocena 1 bodem.
Za nesprávně označenou odpověď nebo za více odpovědí označených jako platné vám bude odečteno 0,25 bodu.
Za odpověď e) nevím dostanete 0 bodů.

--- Vyberte vždy pouze jedinou odpověď ---.

1. Výzkumná situace, ve které je hodnota jedné proměnné
(nezávislá proměnná) soustavně měněna tak, aby se zjistil její
vliv na druhou proměnnou (závislá proměnná) se označuje jako :

a) experimentální studie
b) korelační studie
c) srovnávací studie
d) průřezová studie
e) nevím

2. Zkratky PET, MRI, MEG označují :
a) baterie osobnostních testů, určených pro diagnostikování
psychopatologických rysů osobnosti
b) tři základní indexy při zkoumání polygrafem (detektorem lži)
c) uspořádání kvaziexperimentálních plánů
d) zobrazovací techniky používané při zkoumání mozku
e) nevím


3. Jiří má předsudky vůči Romům, Vietnamcům a jiným
menšinám. Vůči svému vedoucímu v práci je submisivní a
servilní, ale k lidem s nižším postavením se Jiří chová
nepřátelsky a s opovržením. Jak sociolog Adorno označoval
tento typ osobnosti?

a) autoritářská osobnost
b) konformní osobnost
c) rasistická osobnost
d) autonomní osobnost
e) nevím


4. Zkreslené vnímání tvaru vlastního těla se nejčastěji objevuje
u osob trpících :

a) schizofrenií
b) depresí
c) úzkostí
d) mentální anorexií
e) nevím


5. Autogenní trénink je především :
a) trénink paměti
b) relaxační metoda
c) metoda pro vytváření nepodmíněných reflexů
d) trénink koordinace pohybů a jemné motoriky
e) nevím


6. Slečna Amanda ráda při hraní počítačových her popíjí Coca-
Colu. Nedávno nešťastnou náhodou převrhla do klávesnice
svého drahého notebooku sklenici Coca-Coly a nenapravitelně
ho tak zničila. Amanda si poté řekla: „No co, stejně měl dost
pomalý procesor a malý disk. Tak jako tak bych si za chvíli
chtěla pořídit nový.“ Který z obranných mechanismů Amanda
nejspíše použila?
a) projekci
b) regresi
c) racionalizaci
d) potlačení
e) nevím


7. Která z následujících poruch se nejpravděpodobněji rozvine u
osob, které prožily přírodní katastrofu, např. ničivý úder tsunami
na asijském pobřeží?

a) posttraumatická stresová porucha
b) poruchy příjmu potravy
c) fobie
d) schizofrenie
e) nevím


8. „Vrozeně určená posloupnost růstu a změn, které jsou
relativně nezávislé na událostech v prostředí.“ Co je předmětem
této definice?

a) nevratné změny v průběhu vývoje
b) zrání
c) vývoj
d) evoluce
e) nevím


9. Doplňte na místo otazníku:
vrozená : získaná = fluidní inteligence : ?

a) krystalická inteligence
b) vývojová inteligence
c) obecná inteligence
d) figurální inteligence
e) nevím


10. Pro které vývojové období je charakteristická
psychosociální krize identity versus zmatku v rolích dle teorie
Erika Eriksona?
a) třetí až pátý rok života
b) adolescence
c) mladší dospělost
d) střední dospělost
e) nevím


11. Najděte společný nebo nadřazený pojem:
systematická desenzibilizace, zaplavování, averzivní terapie,
pozitivní zpevnění.
a) psychoanalýza
b) rogeriánská terapie
c) behaviorální terapie
d) gestalt terapie
e) nevím


12. Metoda pro zjišťování pozice jedince ve skupině se nazývá :
a) sociologie
b) sociografie
c) sociometrie
d) sociogogika
e) nevím


13. Pořadí mezi sourozenci (tzv.sourozenecká konstelace) je
důležité v teorii osobnosti :

a) Jeana Piageta
b) Maxe Lüschera
c) Carla Gustava Junga
d) Alfreda Adlera
e) nevím


14. Pokusné osobě je předložena řada slov k zapamatování a
posléze je má reprodukovat. Která slova si pravděpodobně
nejlépe zapamatuje?
a) ta na začátku řady
b) ta na konci řady
c) ta uprostřed řady
d) ta na začátku a na konci řady
e) nevím


15. Piaget označil proces, kdy dítě při setkání s novou událostí
modifikuje své schéma (tedy implicitní „teorii“ vysvětlující
fungování světa) a rozšiřuje tak svoje chápání světa :
a) akomodace
b) asimilace
c) ekvilibrium
d) konzervace
e) nevím


16. Helena se pokouší získat řidičský průkaz. U zkoušky jednou
přehlédne přednost v jízdě, dvakrát vjede do protisměru a při
parkování poškodí lak vedle stojícího automobilu. U zkoušky
neuspěje a vysvětlí si to tak, že její řidičské schopnosti jsou
dobré, ale provoz na silnici byl hodně rušný a zkušební komisař
byl příliš přísný. Jak psychologové označují tento typ úsudku?
a) situační atribuce
b) sociální facilitace
c) sociální inhibice
d) kognitivní dizonance
e) nevím


17. Co označil Sigmund Freud jako „královskou cestu do
nevědomí“?
a) hypnózu
b) volné asociace
c) vzpomínky z dětství
d) analýzu snů
e) nevím


18. Jak se označuje postup řešení problémů, při kterém jsou
systematicky probrána všechna možná řešení?
a) heuristická strategie
b) algoritmická strategie
c) produktivní myšlení
d) kognitivní restrukturace
e) nevím


19. Která z uvedených nepatří mezi aplikované
psychologické disciplíny?
a) klinická psychologie
b) pedagogická psychologie
c) vývojová psychologie
d) forenzní psychologie
e) nevím


20. Který přístup v psychologii, rozvíjený na konci 19. století,
považoval za předmět psychologie vědomou mysl, jež by se
měla zkoumat introspekcí s cílem rozložit prožívání na
jednotlivé součásti, jako jsou představy, počitky atd.?
a) strukturalismus
b) funkcionalismus
c) kognitivní psychologie
d) behaviorismus
e) nevím


21. „Všichni psychologové jsou blázni. Každý blázen trpí
samomluvou. Z toho plyne, že všichni psychologové trpí
samomluvou.“ Jaký typ myšlení tento sled tvrzení představuje?
a) deduktivní usuzování
b) induktivní usuzování
c) vhled
d) kreativní myšlení
e) nevím


22. Deprese a mánie se řadí mezi :
a) poruchy myšlení
b) poruchy nálady
c) poruchy vnímání
d) úzkostné poruchy
e) nevím


23. Paní Karla, která je druhým rokem hospitalizována v
nemocnici po úrazu hlavy při autonehodě, se stále nenaučila
nalézt cestu do jídelny. Který typ poruchy paměti je
pravděpodobnou příčinou?
a) anterográdní amnézie
b) retrográdní amnézie
c) psychogenní amnézie
d) prozopagnozie
e) nevím


24. Který z uvedených autorů není psychologem?
a) Edward L. Thorndike
b) Max Wertheimer
c) Karl Popper
d) Hans J. Eysenck
e) nevím


25. Gender studies se zabývají problematikou :
a) genetiky chování
b) rozdílů mezi pohlavími
c) vytváření rodokmenů
d) soužití různých etnik
e) nevím


26. Výzkumník se snaží experimentálně zjistit, jaký vliv má
použití nové relaxační techniky na výkon v testu pozornosti u
studentů. Co je v tomto experimentu použití relaxační techniky?
a) nezávislá proměnná
b) závislá proměnná
c) kontrolní proměnná
d) placebo
e) nevím


27. Co je předmětem thanatologie?
a) problematika umírání a smrti
b) problematika využití hypnózy a sugesce v medicíně
c) problematika integrace handicapovaných osob
d) problematika kulturních rozdílů v myšlení a percepci
e) nevím


28. Pro kterou poruchu je charakteristický hluboký problém s
porozuměním sociálnímu prostředí, což vede k narušení
verbální i neverbální komunikace a schopnosti rozvinout
normální sociální vztahy?
a) deprese
b) panická úzkostná porucha
c) mentální anorexie
d) autismus
e) nevím

29. U Shakespeara se dočteme, že „César rozděluje muže na
tlusté, holohlavé s dobrým spánkem, se kterými se cítí dobře, a
hubené, intelektuální, kteří nemají rádi hudbu.“ Jak bychom
mohli Césarovo uvažování charakterizovat z pohledu
psychologie?
a) pokus o vytvoření typologie osobnosti
b) snaha vysvětlit vývoj člověka interakcí mezi dědičnými vlivy a vlivy
prostředí
c) pokus demonstrovat vliv individuálního očekávání na sociální
percepci
d) klasický příklad základní atribuční chyby
e) nevím


30. Který z následujících mechanismů by mohl vysvětlovat, proč
si někdy nejsme vědomi stálého hučení ledničky?
a) absolutní práh podnětu
b) rozdílový práh podnětu
c) senzorická adaptace
d) Weberův zákon
e) nevím


31. Psychickou deprivací se z českých psychologů nejvíce
zabýval :
a) Zdeněk Matějček
b) Jaro Křivohlavý
c) Josef Švancara
d) Karel Balcar
e) nevím


32. Mezi monokulární vodítka k odhadu hloubky nepatří :
a) překrývání
b) relativní velikost
c) výška umístění
d) dotváření
e) nevím


33. Přístup, který se zaměřuje téměř výlučně na subjektivní
zkušenost a zabývá se osobním pohledem jedince na události
se označuje jako :
a) fenomenologie
b) behaviorismus
c) psychonalýza
d) kognitivní psychologie
e) nevím


34. Stabilita v čase, vnitřní konzistence, shoda posuzovatelů
jsou termíny, které sdružuje pojem :
a) validita
b) reliabilita
c) faktorová analýza
d) variabilita
e) nevím


35. Přístup založený na zkoumání velkých skupin lidí s cílem
najít obecné zákonitosti chování se označuje jako nomotetický;
zatímco přístup založený na podrobném zkoumání jednotlivců s
cílem dosáhnout jedinečného porozumění se označuje jako :
a) holistický
b) idiografický
c) individualistický
d) longitudinální
e) nevím


36. Alzheimerova nemoc se vyskytuje nejvíce :
a) v dětském věku
b) v dospívání
c) v rané dospělosti
d) ve stáří
e) nevím


37. Ve které oblasti psychologie se proslavili Jean Piaget, L. S.
Vygotskij, Erik Erikson?
a) fyziologická psychologie
b) psychopatologie
c) psychologická diagnostika
d) vývojová psychologie
e) nevím


38. Specifické poruchy rozpoznávání objektů vznikající u lidí s
poškozením mozku lze označit obecným termínem:
a) agnózie
b) amnézie
c) metakognice
d) retardace
e) nevím


39. Proč se podle Freuda chováme tak, jak se chováme?
a) naučili jsme se tak chovat
b) jsme ovládáni sexuálními a jinými biologickými pohnutkami
c) ovládají nás kognitivní procesy
d) ovlivňuje nás to, jak vnímáme ostatní lidi
e) nevím


40. Který z následujících přístupů nejvíce ve výzkumu využíval
experimenty se zvířaty?
a) behaviorismus
b) psychoanalýza
c) kognitivní psychologie
d) humanistická psychologie
e) nevím


41. Kterou z uvedených barev obtížně rozpoznává člověk, trpící
nejobvyklejší formou barvosleposti -daltonismem?
a) šedou
b) žlutou
c) modrou
d) zelenou
e) nevím


42. Který jev označujeme termínem fagocytóza?
a) schopnost bílých krvinek pohlcovat choroboplodné
mikroorganismy, mrtvé buňky a jiné částice
b) schopnost červených krvinek transportovat kyslík
c) nekontrolovaný růst buněk
d) schopnost lymfocytů typu B se po setkání s antigenem přeměnit v
plazmatické buňky – producenty protilátek proti danému antigenu
e) nevím


43. Hormon ........... je produkován adenohypofýzou, do krve je
uvolňován nárazově, většinou během spánku. Působí přímo na
metabolismus – zvyšuje syntézu proteinů a rozpad tuků. O jaký
hormon jde?
a) luteinizační hormon (LH)
b) somatotropní hormon (STH)
c) oxytocin
d) antidiuretický hormon (ADH)
e) nevím


44. Co je specifické pro plicní tepny?
a) jsou ovládány příčně pruhovaným svalstvem
b) jsou to největší tepny v těle
c) jsou to jediné tepny vedoucí neokysličenou krev
d) zásobují srdce jako hlavní zdroj kyslíku
e) nevím


45. Dětský mléčný chrup je tvořen dvaceti zuby. Oproti chrupu
dospělého člověka chybí :
a) řezáky
b) zuby třenové
c) stoličky
d) špičáky
e) nevím


46. Při úplné dominanci A nad a bude heterozygot Aa fenotypově
a) shodný s aa
b) shodný s AA
c) mezi AA a aa
d) zcela odlišný od obou rodičů (AA, aa)
e) nevím


47. Věnčité tepny zásobují krví
a) plíce
b) srdeční sval
c) kosterní svaly
d) trávící soustavu
e) nevím


48. Kolik vypudí krve jeden srdeční stah u běžného člověka?
a) přibližně 25 ml
b) přibližně 70 ml
c) přibližně 250 ml
d) přibližně 300 ml
e) nevím


49. Lidé, kteří trpí tzv. senzitivní afázií, nejsou schopni rozumět
slovům, třebaže slyší, vnímají zvuk a řeč – ale nerozumějí jí. Která
oblast mozku je u nich narušena?
a) Wernickeho centrum
b) Heschlovy závity
c) pyramidové buňky
d) bazální ganglia
e) nevím


50. Která z následujících možností není funkcí jater?
a) jsou zásobárnou železa
b) probíhá v nich metabolismus cholesterolu, fosfolipidů, mastných
kyselin
c) jsou hlavním regulátorem vodní a minerální rovnováhy organismu
d) dochází v nich k tvorbě močoviny
e) nevím


51. Dítě má krevní skupinu 0. Která kombinace krevních skupin
nepřichází u jeho rodičů v úvahu?
a) otec má krevní skupinu B, matka má krevní skupinu A
b) otec i matka mají krevní skupinu A
c) otec má krevní skupinu A, matka má krevní skupinu 0
d) otec má krevní skupinu 0, matka má krevní skupinu AB
e) nevím


52. Kvalitativní znaky, jimiž se jedinci téhož druhu výrazně liší
a) jsou obvykle podmíněny malým počtem genů malého účinku
b) jsou obvykle podmíněny velkým počtem genů malého účinku
c) jsou obvykle podmíněny malým počtem genů velkého účinku
d) jsou obvykle podmíněny velkým počtem genů velkého účinku
e) nevím


53. Nejjednodušším typem nervové soustavy je
a) difúzní nervová soustava
b) cirkulární gangliová nervová soustava
c) žebříčková nervová soustava
d) trubicovitá nervová soustava
e) nevím


54. Hnědý tuk u novorozenců zajišťuje především
a) dostatek obranných látek
b) rezervní zdroj živin pro první den po porodu
c) netřesovou tvorbu tepla
d) dostatečnou rychlost peristaltiky
e) nevím


55. Který typ chlopně zabraňuje návratu (zpětnému toku) krve z
pravé komory do pravé síně srdce?
a) poloměsíčitá chlopeň
b) dvojcípá chlopeň
c) trojcípá chlopeň
d) žádná z uvedených
e) nevím


56. Od kterého týdne prenatálního vývoje hovoříme o plodu?
a) přibližně od třetího týdne
b) přibližně od pátého týdne
c) přibližně od devátého týdne
d) přibližně od dvacátého týdne
e) nevím


57. Co je hlavní funkcí tlustého střeva?
a) štěpení bílkovin
b) štěpení tuků
c) štěpení sacharidů
d) zpětné vstřebávání vody
e) nevím


58. Které vitamíny patří mezi vitamíny rozpustné v tucích?
a) vitamíny D, E a C
b) vitamíny A, C a vitamíny skupiny B
c) vitamíny A, D a E
d) vitamíny C, E a vitamíny skupiny B
e) nevím


59. Doplňte na místo otazníku:
zrak : sítnice = sluch : ?
a) Eustachova trubice
b) Cortiho ústrojí
c) bubínek
d) zvukovod
e) nevím


60. Mezi hlavní výdechové (expirační) svaly patří
a) vnitřní mezižeberní svaly
b) bránice
c) prsní svaly
d) zevní mezižeberní svaly
e) nevímPsychiatrický test

90ti otázkový psychotest, který slouží ke zjištění duševních odchylek či tendencí k duševním onemocněním. Jako je deprese, paranoidita, hostilita, obsese, atd. je to jeden z běžných testů, který můžete dostat u psychologa nebo psychiatra. Spustit test

Psychotest - socialní, emoční

Tento 125 otázkový psychotest se zabývá jak schopnostmi abstraktními a neverbálními, tak schopnostmi verbálními, paměťovými a navíc i schopnostmi sociálními a emoční sebereflexí (tzv. EQ). Z testu se dozvíte pro které druhy činností máte schopnosti a pro které nikoli. Spustit test